ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7/2564
เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 2564 และการจ่ายค่ารับรองสำหรับสมาชิกที่มาในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563