ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ 2/2563
เรื่อง :
ขอให้ตรวจสอบสังกัดในการสรรหา