ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 42/2563
เรื่อง :
ยกเลิกประกาศที่ 17/2563 เรื่อง การรับฝากเงินสำหรับบัญชีที่ถอนเงินรายใหญ่