ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 34/2563
เรื่อง :
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "โครงการแทนคำขอบคุณสมาชิกชั้นดีที่อยู่เคียงข้างกัน"