ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ 7/2563
เรื่อง :
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ