ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 30/2562
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารสหกรณ์ฯ สำนักงานลาดพร้าว