ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
เปิดรับบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
10
พฤษภาคม
2019
เปิดรับบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
เรื่อง :
เปิดรับบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ(ไหว้พระ)รุ่นที่ 9
10
พฤษภาคม
2019
เปิดรับบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ(ไหว้พระ)รุ่นที่ 9
เรื่อง :
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ.2562
07
พฤษภาคม
2019
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ.2562
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารสหกรณ์ฯ สำนักงานลาดพร้าว
29
เมษายน
2019
การเรียกประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารสหกรณ์ฯ สำนักงานลาดพร้าว
29
เมษายน
2019
การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน
เรื่อง :
การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ฯเป็นกรณีพิเศษ
09
เมษายน
2019
การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ฯเป็นกรณีพิเศษ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 14
03
เมษายน
2019
เปิดรับสมัครสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 14
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2562
03
เมษายน
2019
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2562
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2019
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (อู่ตะเภา)
14
15
16
17
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (หลานหลวง)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่พฤษภาคม 2562
อู่ตะเภา  13
หลักสี่  
หลานหลวง  17
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.85
สามัญ
4.85
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.85
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.60
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.85
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.85
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.75
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
3.50
ประจำ 24 เดือน
4.00
ประจำ 36 เดือน
4.25
ประจำ 48 เดือน
4.50
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ย่อยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
398-2-00005-1
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9