บริการเงินฝาก

รายละเอียดและหลักเกณฑ์เงินฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯมีประเภทเงินฝาก 5 ประเภท เพื่อบริการให้กับสมาชิกตามสภาพคล่อง และการหมุนเวียนด้านการเงินของท่านสมาชิก ซึ่งในแต่ละประเภทมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข ดังนี้
เปิดได้ 1 บัญชี ไม่เกิน 2 ล้านบาท
เปิดได้ 1 บัญชี ไม่จำกัดยอดสำหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีใหม่
เปิดได้3 บัญชี บัญชีละไม่เกิน 2,000,000 บาท(1 บัญชีต่อบุตร 1 คน)
เปิดได้ 1 บัญชี
เงินฝากประจำเปิดได้ทุกประเภท ประเภทละ 1 บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
เปิดได้ 1 บัญชี ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00
 • 2. ฝาก - ถอน ขั้นต่ำ 100 บาท และต้องมียอดคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 100 บาท
 • 3. ดอกเบี้ยทบต้นอย่างเดียว จ่ายทุกสิ้นเดือน
 • 4. การถอน ให้ยื่นก่อนเวลา 10.00 น. รับเช็คได้ 13.00-15.00 น. ของวันเดียวกัน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เปิดได้ 1 บัญชี ไม่จำกัดยอดสำหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีใหม่
 • 1. อัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2.85
 • 2. ฝาก - ถอน ขั้นต่ำ 500 บาท และต้องมียอดคงเหลือในบัญชี 500 บาท
 • 3. วิธีการรับดอกเบี้ย
  • ยอดในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยทบต้นอย่างเดียว
  • ยอดในบัญชีสูงกว่า 100,000 บาท ให้เลือกได้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, ดอกเบี้ยรับรายเดือนโดยรับเช็คเอง (ในช่วงบ่ายของทุกวันที่เปิดบัญชีครั้งแรกของทุกเดือน) หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย
 • 4. การจ่ายดอกเบี้ย
  • ยอดในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่ 3 นับจากวันเปิดบัญชีครั้งแรก หลังจากนั้นจะจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  • ยอดในบัญชีมากกว่า 100,000 บาท เปิดบัญชีวันไหนจะจ่ายดอกเบี้ยในวันนั้นของเดือนถัดไป
 • 5. การถอนเงิน
  • ให้ยื่นถอนก่อนเวลา 10.00 น. รับเช็คได้ 13.00-15.00 น. ของวันเดียวกัน แต่ถ้ายื่นถอนหลังเวลา 10.00 น. รับเช็คได้ 13.00-15.00 น. ของวันถัดไป
  • ถอนได้เดือนละ 4 ครั้ง ถ้าถอนครั้งต่อไปภายในเดือนนั้นๆ จะเสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท
บริการเงินฝาก
รายละเอียดและหลักเกณฑ์เงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาต้นทุนภาระดอกเบี้ย และลดสภาพคล่องส่วนเกินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ จึงได้เปิดรับฝากเงินฝากจากสหกรณ์อื่น มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข ดังนี้

เงินฝากประจำ เปิดบัญชีในนามสหกรณ์
 • 1. อัตราดอกเบี้ย
  • ประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 (ไม่เกิน100 ล้านบาท)
  • ประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 (ไม่เกิน100 ล้านบาท)
  • ประจำ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 (ไม่เกิน100 ล้านบาท)
 • 2. ฝาก - ถอน ขั้นต่ำ 10,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • 3. ฝากด้วยเงินสด เช็คธนาคาร หรือโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ที่เปิดไว้กับธนาคาร
 • 4. การถอน-ปิดบัญชี ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ สหกรณ์จะจ่ายเงินถอนโดยการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
 • 5. ยอดเงินที่ฝากเกิน 2 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราสมาชิกตามประกาศ
 • 6. สหกรณ์จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายทบต้น เมื่อเงินฝากแต่ละยอดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้ายังไม่ถอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดถือว่าเป็นการตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่ออีกเท่าระยะเวลาเดิม
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
เปิดได้3 บัญชี บัญชีละไม่เกิน 2,000,000 บาท(1 บัญชีต่อบุตร 1 คน)
 • 1. อัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2.85
 • 2. ฝาก - ถอน ขั้นต่ำ 500 บาท และต้องมียอดคงเหลือ 500 บาท
 • 3. วิธีการรับดอกเบี้ย
  • ยอดในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยทบต้นอย่างเดียว
  • ยอดในบัญชีสูงกว่า 100,000 บาท ให้เลือกได้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, ดอกเบี้ยรับรายเดือนโดยรับเช็คเอง (ในช่วงบ่ายของทุกวันที่เปิดบัญชีครั้งแรกของทุกเดือน) หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย
 • 4. การจ่ายดอกเบี้ย
  • ยอดในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่ 3 นับจากวันเปิดบัญชีครั้งแรก หลังจากนั้น จะจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  • ยอดในบัญชีมากกว่า 100,000 บาท เปิดบัญชีวันไหนจะจ่ายดอกเบี้ยได้ในวันนั้นของเดือนถัดไป
 • 5. การถอนเงิน
  • ให้ยื่นถอนก่อนเวลา 10.00 น. รับเช็คได้ 13.00-15.00 น. ของวันเดียวกัน แต่ถ้ายื่นถอนหลังเวลา 10.00 น. รับเช็คได้ 13.00-15.00 น. ของวันถัดไป
  • ถอนได้เดือนละ 4 ครั้ง ถ้าถอนครั้งต่อไปภายในเดือนนั้นๆ จะเสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท
เงินฝากประจำปลอดภาษี
เปิดได้ 1 บัญชี
 • 1. อัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 3.75
 • 2. การฝากเงิน
  • ฝากเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  • ต้องฝากให้ครบ 24 งวด และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  • ฝากได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน วันใดก็ได้ภายในเดือนนั้น ๆ
 • 3. การจ่ายดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก สหกรณ์ฯ จะคำนวณจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบ 30 วัน นับจากวันที่ฝากเงินงวดสุดท้ายและโอนเงินปิดเงินฝากประจำปลอดภาษีพร้อมดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกที่ระบุไว้ในวันที่เปิดบัญชี
 • 4. การถอนเงิน
  • สมาชิกถอนเงินบางส่วนไม่ได้ ต้องถอนเงินทั้งหมดโดยการปิดบัญชี
  • กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
 • 5. สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อรองรับการโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15 ต่อปี)
เงินฝากประจำเปิดได้ทุกประเภท ประเภทละ 1 บัญชี
 • 1. อัตราดอกเบี้ย
  • ประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 (ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  • ประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 (ไม่จำกัดวงเงิน)
  • ประจำ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 (ไม่จำกัดวงเงิน)
  • ประจำ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 (ไม่จำกัดวงเงิน)
 • 2. ฝาก - ถอน ขั้นต่ำ 1,000 บาท และต้องมียอดคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 1,000 บาท
 • 3. เงินฝากประจำดอกเบี้ยทบต้นอย่างเดียว
 • 4. การถอน ให้ยื่นก่อนเวลา 10.00 น. รับเช็คได้ 13.00-15.00 น. วันเดียวกัน ถ้ายื่นหลัง 10.00 น รับเช็ค 13.00-15.00 น. ของวันถัดไป
 • หมายเหตุ รับฝากเงินสดเวลา 08.00-15.00 น. ถอนเงินสด 08.30-14.30 น. (ไม่เกิน 50,000 บาท) เช็คฝากก่อน 11.00 น.