ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 10/2562
เรื่อง :
ผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ