เรื่อง :
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562