เรื่อง :
ประกาศผลการเรียกประกวดราคาจัดจ้างทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561 และหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561