เรื่อง :
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้อยู่กับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย