เรื่อง :
โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะระยะเวลา 3 ปีแรก