เรื่อง :
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา