เรื่อง :
ประกาศผลการเรียกเสนอราคาจัดจ้างสำนักงานกฎหมาย