ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ 5/2561
เรื่อง :
หมายเลขทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ