ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 76/2560
เรื่อง :
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง