ภาพกิจกรรมสัมมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 138

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 26 เมษายน 2560

สัมมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 138

วันที่ 22 – 23 เมษายน 2560

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี