อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้และเงินฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสุทธิเหลือ
1. เงินฝากออมทรัพย์ 1.00 1.00
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.85 2.85
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก 2.85 2.85
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข 3.85 3.85
5. เงินฝากประจำ 24 เดือนปลอดภาษี* 3.75 3.75
6. เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)    
ประจำ 12 เดือน 3.50 2.98
ประจำ 24 เดือน 4.00 3.40
ประจำ 36 เดือน 4.25 3.61
ประจำ 48 เดือน 4.50 3.82
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ยสุทธิเหลือ
1. ฉุกเฉิน 4.85 4.85
2. สามัญ 4.85 4.85
3. พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 4.85 4.85
4. พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.60 4.60
 
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 (จ่ายปี 2561)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
  • อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภท                                    ร้อยละ                     
1. เงินปันผล               5.6
2. เฉลี่ยคืน                  8
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 (จ่ายปี 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
  • อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภท                                    ร้อยละ                     
1. เงินปันผล               5.63
2. เฉลี่ยคืน                   7