NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติด้านอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ดูรูปเพิ่มเติม CLICK