ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 64/2563
เรื่อง :
กำหนดวันหยุดทำการในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563