ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

ประจำปี 2557

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 111 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 101 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 51 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 52 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 41 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 41 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอาชีวศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอาชีวศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอาชีวศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอาชีวศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอุดมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอุดมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

>> ระดับอุดมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท