เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557