เฉลยคำตอบฉบับเดือนมิถุนายน 2556

 

คำถาม การทำประกันชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นภาระมากเกินไป ไม่ควรเกินร้อยละเท่าไหร่ของรายได้ต่อปี

 

คำตอบ ร้อยละ 10

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

 

1) คุณศศิธาร์
นวนอ้วน แผนก 2V
2) คุณนักรบ
น้อมวัฒนะ แผนก  JG-D
3) คุณณียรัตน์
รักทอง แผนก  CP
4) คุณณรงค์ศักดิ์
จันทารัตน์ แผนก

 WQ

5) คุณพรเพ็ญ
โรจน์รัตนาวิชัย แผนก  EB
6) คุณนิวัตร์
สินที แผนก  CP-F
7) คุณนิรันดร์
ชาญชีวะ แผนก  TM-Z
8) คุณประภัสสร
พงษ์ไชย แผนก  MU-D
9) คุณจตุพร
สว่างวทยวัฒนา แผนก  F-Y
10) คุณพยอม
ดำขำ แผนก  BF-D
11) คุณชลัมภ์
วงศ์ชุ่มเย็น แผนก  IS
12) คุณอุทัยวรรณ
อร่ามเลิศตระกูล แผนก  VC-G
13) คุณภาสพล 
ชำนิปั้น แผนก  MZ-E
14) คุณฉัฐมา
พร้อมทรัพย์ศรี แผนก  QV
15) คุณเกรียงศักดิ์
ชะเอมไทย แผนก  IL-O