ท่านสามารถใช้ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-137-1177

 


ซึ่งท่านสามรถฟังข้อมูลส่วนตัวได้ทางโทรศัพท์ และในกรณ๊ที่ท่านใช้เครื่องโทรสารท่านสามารถรับข้อมูลได้ทางโทรสาร
สำหรับเมนูหลักของสมาชิกมีดังนี้

 

 

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ไม่ทราบรหัสผ่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนสารสนเทศ โทร. 02-137-0118-20