เฉลยคำตอบฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

คำถาม วิธีปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้มีกี่วิธี

 

คำตอบ 6 วิธี

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่

 

1) คุณปิยะ
พึ่งสุจริต แผนก UM-O
2) คุณสมรัก
ผลพานิชเจริญ แผนก  2T-F
3) คุณคณิตพงษ์
จงวรกิจวัฒนา แผนก  R
4) คุณอุทัยวรรณ
อร่ามเลิศตระกูล แผนก

 VC-G

5) คุณนงนุช
อรรถกฤษณ์ แผนก  EI
6) คุณอภิญญา
พาดำ แผนก  YM
7) คุณสนอง
ศรีราเกตุ แผนก  2B-R1
8) คุณภัคภร
เอกกมลวงศ์ แผนก  OI-V
9) คุณจุฑษรัตน์
เปสลาพันธ์ แผนก  CL-T
10) คุณกุสุมา
ธรรมเจริญ แผนก  LD
11) คุณธำรง
เกตุคง แผนก  MS-S
12) คุณวรรณทรรศน์
ภิญโญ แผนก  MZ-E
13) คุณฉัฐมา
พร้อมทรัพย์ศรี แผนก  QV
14) คุณอนุชิต
รอดสำราญ แผนก  CX-H
15) คุณสุพิชฌาย์
ตรัยวัฒนพงษ์ แผนก  MP-P