ข่าวดี

สหกรณ์ได้ออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2556 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

 • สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต หมายถึง เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพสมาชิกที่เสียชีวิตที่ได้รับจากการ

  จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนหนึ่งจากที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดเป็นเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้

 • กองทุนสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของสมาชิก

 • จำนวนเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ให้ได้รับเป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ให้คณะกรรมการ

  พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่ทายาทของสมาชิกตามลำดับดังนี้

  • (1) ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

  • (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย

  • (3) บุตร

  • (4) บิดามารดา

  • (5) กรณีที่ไม่มีบุคคลในข้อ (1)-(4) ให้จ่ายแก่ผู้จัดการศพของสมาชิก

 • สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต โดยไม่นำหนี้ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์มาหักชำระ
 • ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ต้องมายื่นคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต
  ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต