สมาชิกทุกท่านโปรดทราบ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

 

ข้อ 25 การจัดสรรกำไรประจำปี ในการสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ให้จัดสรรเป็นทุนสฎรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

 

กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมใหญ๋อาจ

จัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 

จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวม แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ชำระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี

แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น เว้นแต่การ

ผิดนัดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของตนเอง