เรื่อง :
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น