เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ และการจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑