เรื่อง :
การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 44