เรื่อง :
การเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 44