เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 2562 และการจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกที่เดินทางมาลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561