เรื่อง :
ปิดทำการสหกรณ์เพื่อฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561