เรื่อง :
ประกาศผลผู้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายรถตู้