เรื่อง :
การเรียกสอบราคาจัดจ้างทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๑ และหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑