เรื่อง :
ประกาศผลการเรียกประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารสำนักงานลาดพร้าว