เรื่อง :
หลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับสมาชิกลูกเรือ TQV