เรื่อง :
ขยายเวลาการเรียกสอบราคาการจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่งอาคารสหกรณฯ สำนักงานลาดพร้าว