ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 70/2561
เรื่อง :
ขยายเวลาการเรียกสอบราคาการจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่งอาคารสหกรณฯ สำนักงานลาดพร้าว