เรื่อง :
การเรียกสอบราคาการจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่งอาคารสหกรณ์ฯ สำนักงานลาดพร้าว