ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 61/2561
เรื่อง :
การเรียกสอบราคาการจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่งอาคารสหกรณ์ฯ สำนักงานลาดพร้าว