เรื่อง :
เปิดรับสมัครสัมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 10