เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 13 ที่นั่ง