เรื่อง :
ผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ