เรื่อง :
แจ้งปิดทำการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560