ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 73/2560
เรื่อง :
การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์