ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 23/2562
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2562