NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 142

หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์”

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

ณ อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ทแอนด์สปา

อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK