CREMATION
ฌาปนกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด
และ ครอบครัว
เป็นกองทุนที่สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญร่วมกันชำระเงินเข้ากองทุนไว้กับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
ที่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ ในกรณีที่ผู้กู้พ้นสภาพจากงานประจำ หรือพ้นสภาพจาก การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
และรวมถึงในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้สามัญได้ครบถ้วนและต้องเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน
โดยสหกรณ์ฯ จะนำรายได้ของกองทุนมาช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
 • ที่มาของเงินกองทุน
  • เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์
  • เงินค่าธรรมเนียมในการขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ ตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด
  • เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงถามหนี้จากสมาชิกเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
 • สหกรณ์จะเรียกเก็บและรักษาไว้ในบัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ" และให้สหกรณ์จัดเก็บเงินสมทบอุดหนุนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ตามจำนวนยอดเงินฝาก ออมทรัพย์ที่เป็นประกันเงินกู้สามัญที่มีสมาชิกเป็นผุ้ค้ำประกัน
 • เมื่อสมาชิกผู้ใดพ้นสภาพงานประจำ หรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือเสียชีวิต สหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินได้อื่นใดอันสมาชิกพึงจะได้รับ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินรายได้อื่นๆ ไปหักลบกลบหนี้หรือชำระหนี้เงินกู้สามัญของสมาชิกแล้วแต่กรณี (ในกรณีที่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ สามัญที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายสหกรณ์จะเฉลี่ยให้ตามเงินกองทุนที่มีอยู่เท่านั้น) หนี้ที่เหลือค้างชำระอยู่เป็นจำนวนเท่าใด สหกรณ์จะโอนเงินสมทบอุดหนุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญไปชำระหนี้ ร้อยละ 50 ของหนี้เงินกู้สามัญจำนวนที่เหลือนั้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หนี้เงินกู้สามัญส่วนที่เหลือให้ผู้ค้ำประกันชำระแทน
 • เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงถามหนี้จากสมาชิก จะโอนเข้าบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
การดำเนินงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2537 ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปีเศษแล้ว
แบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภท (ก) คือ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อายุไม่เกิน 55 ปี ในวันสมัคร
ประเภท (ข) คือ คู่สมรสของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ อายุไม่เกิน 55 ปี ในวันสมัคร
ประเภท (ค) คือ บิดา-มารดา ของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ อายุไม่เกิน 65 ปี ในวันสมัคร
การสมัคร
ผู้สมัครสมาชิกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของสมาคมตามประเภทของผู้สมัคร (ก), (ข) หรือ (ค) พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร รวมทั้งกรอกรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ในใบแสดง
ความจำนงหลังใบสมัคร และนำส่งมาที่lสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ ชั้น 2 หรือสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ทั้ง 3 สำนักงาน
เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิก
ผู้สมัครสมาชิกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของสมาคมตามประเภทของผู้สมัคร (ก), (ข) หรือ (ค) พร้อมแนบหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร รวมทั้งกรอกรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ในใบแสดงความจำนงหลังใบสมัคร และนำส่งมาที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ ชั้น 2 หรือสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ทั้ง 3 สำนักงาน

ประเภท (ก)

 • ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภท (ก)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงาน
 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ

ประเภท (ข)

 • ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประเภท (ข)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ

ประเภท (ค)

 • ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภท (ค)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกประเภท (ก)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกประเภท (ค)
 • สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกประเภท (ก) และ (ค)
 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
วันได้สิทธิ์
เมื่อทางสมาคมฯได้รับใบสมัครจากสมาชิก จะดำเนินการส่งหักเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า รวมถึงการนำรายชื่อเข้าขออนุมัติในที่ประชุมสมาคมฯ สมาชิกทั้ง 3 ประเภท (ก) และ (ข) และ (ค)
ได้สิทธิ์หลังยื่นใบสมัคร 180 วัน เมื่อสมาชิกได้สิทธิ์แล้วสมาคมฯจะจัดส่งใบตอบรับไปที่แผนกของท่าน
อัตราค่าสมัคร
สมาคมฯเรียกเก็บค่าสมัครสำหรับสมาชิกทุกประเภท จำนวน 20 บาท
อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
สมาคมฯเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยหักเงินจากซองเงินเดือนของพนักงาน
 • สมาชิกประเภท (ก) และ(ข) จำนวน ห้าร้อยยี่สิบบาท
 • สมาชิกประเภท (ค) จำนวน เจ็ดร้อยยี่สิบบาท
กรณีหักเงินจากซองเงินเดือนไม่ได้ ให้จ่ายเป็นเงินสดไว้กับสมาคมฯเป็นรายปี
 • สมาชิกประเภท (ก) และ(ข) จำนวน สองพันห้าร้อยบาทถ้วน
 • สมาชิกประเภท (ค) จำนวน ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน หรือสามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 2 งวด
การโอนเงิน (สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถหักเงินจากซองเงินเดือนได้)
ชื่อบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด และ ครอบครัว
ติดต่อ โทร 0-2938-5264

หลังจากโอนเงินกรุณาแฟกส์สำเนาใบ Pay-In พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯให้รับทราบทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินจากท่าน และเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภทบัญชี
กรุงไทย วิภาวดีรังสิต O19-1-71633-2 ออมทรัพย์
กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต 196-O-61046-5 ออมทรัพย์
กสิกรไทย ย่อยการบินไทย 612-2-O1926-6 ออมทรัพย์
ทหารไทย ลาดพร้าว ซอย 6 175-2-O85O7-4 ออมทรัพย์
อัตราเงินสงเคราะห์สมาชิกประเภท (ก) หรือ (ข) เสียชีวิต
 • สมาชิกประเภท (ก) และ (ข) มีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์รายละ ยี่สิบบาท
 • สมาชิกประเภท (ค) มีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์รายละ หนึ่งบาท
สมาชิกประเภท (ค) เสียชีวิต
 • สมาชิกประเภท (ก) และ (ข) มีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์รายละ หนึ่งบาท
 • สมาชิกประเภท (ค) มีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์รายละ ยี่สิบบาท
หมายเหตุ การหักเงินสงเคราะห์สำหรับสมาชิกสมทบประเภท (ข) และ (ค) จะหักเงินผ่านซองเงินเดือนของพนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้น
การคำนวณเงินสงเคราะห์
เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตลง จะคำนวณยอดเงินสงเคราะห์จากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่เสียชีวิตตามเอกสาร และแยกตามประเภทสมาชิก โดยนำยอดสมาชิกประเภทเดียวกับผู้เสียชีวิต คูณ ยี่สิบ และนำยอดสมาชิกต่างประเภทกับ ผู้เสียชีวิต คูณหนึ่ง รวมกันทั้ง 2 ยอด แล้วหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่ ส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับทั้งหมด
การจ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายงวดแรกตามที่เรียกเก็บได้จริง
 • ประเภท (ก) และ (ข) จำนวน 100,000 บาท
 • ประเภท (ค) จำนวน 80,000 บาท
หลังจากได้รับหลักฐานถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วัน โดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ หนึ่ง
จ่ายงวดสอง ตามที่เรียกเก็บได้จริง ภายใน 90 วัน หลังจากจ่ายงวดแรก และหักไว้ร้อยละ หนึ่งถ้าไม่มีหนี้สินก็ได้รับส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ถ้ามีหนี้สินจะโอนชำระหนี้สินก่อน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน
หลักฐานในการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์
 • ใบมรณบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และผู้รับเงินสงเคราะห์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างละ 1 ชุด
 • ใบสำคัญแสดงการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้รับเงินเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต 1 ชุด)
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 1 ชุด