BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 14/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 44
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ.2543 ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ดังนี้
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ
นายสุรชาติ ศรีวิชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายณรงค์ เจียมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายวีรยุทธ ทวนคง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นายณรงค์ ตั้งทองปั้น
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายวรวุฒิ อยู่ญาติมาก
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
กรรมการและเลขานุการ
นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
กรรมการและเหรัญญิก
กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
กรรมการ
นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
กรรมการ
นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์
กรรมการ
นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
กรรมการ
นายนิพนธ์ หัตถกี
กรรมการ
นายพรเทพ สิทธิสงวนศักดิ์
กรรมการ
นางสาว เจริญรัตน์ รัตนวัฒนาธร
กรรมการ
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ
นายสุรชาติ ศรีวิชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายณรงค์ เจียมทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายวีรยุทธ ทวนคง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นายณรงค์ ตั้งทองปั้น
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายวรวุฒิ อยู่ญาติมาก
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
กรรมการและเลขานุการ
นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
กรรมการและเหรัญญิก
กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
กรรมการ
นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
กรรมการ
นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์
กรรมการ
นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
กรรมการ
นายนิพนธ์ หัตถกี
กรรมการ
นายพรเทพ สิทธิสงวนศักดิ์
กรรมการ
นางสาวเจริญรัตน์ รัตนวัฒนาธร
กรรมการ