เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 13/2561
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 43 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่ิอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เสร้จสิ้นลงแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ.2543 ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
 • นายพิทยา ทิพยโสตถิ
 • ประธานกรรมการ
 • กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายสุชาติ ศรีวิชัย
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายประสิทธิ์ อิ่มเจริญ
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นางสุนิตตา ทันตานนท์
 • กรรมการ
 • นายชัชวาลย์ ประเทืองศิลป์
 • กรรมการ
 • นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
 • กรรมการ
 • นายณรงค์ เจียมทอง
 • กรรมการ
 • นายวีระยุทธ คงทวน
 • กรรมการ
 • นายณรงค์ ตั้งทองปั้น
 • กรรมการ
 • นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
 • กรรมการ