เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 44/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 43 ปรับคณะครั้งที่ 1
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทบริษัทการบินไทย จำกัด พศ.2543 ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12)
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 15/2561 (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ดังนี้
 • นายพิทยา ทิพยโสตถิ
 • ประธานกรรมการ
 • นายสุรชาติ ศรีวิชัย
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายชัชวาลย์ ประเทืองศิลป์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายวีรยุทธ ทวนคง
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นางสุนิตตา ทันตานนท์
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
 • กรรมการ
 • นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์
 • กรรมการ
 • นายประสิทธิ์ อิ่มเจริญ
 • กรรมการ
 • นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
 • กรรมการ
 • นายณรงค์ เจียมทอง
 • กรรมการ
 • นายณรงค์ ตั้งทองปั้น
 • กรรมการ
 • นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
 • กรรมการ