CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 8

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
18 กรกฎาคม 2015 - 19 กรกฎาคม 2015 / 00:00-00:00
สถานที่ :
โรงแรมดุสิตพัทยา จ.ชลบุรี
รายละเอียด :

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558

หลักสูตร "การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังพ้นวัยเกษียณ"

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมดุสิตพัทยา จังหวัดชลบุรี